Leerplicht, verlof en verzuim                  

De leerplichtwet kent geen snipperdagen. De school stelt de vakantiedagen ruim van tevoren vast. Ouders worden geacht in deze periode hun gezinsvakantie te plannen. Alleen in uitzonderlijke situaties kunnen ouders extra verlof voor hun kind(eren) aanvragen. Het maximum aantal extra vakantieverlof is 10 dagen. De eerste twee weken na de zomervakantie mag nooit extra verlof worden gegeven.

Hulpverleners gaan eerder ingrijpen bij veel spijbelen: 'Verzuim is een epidemie' | De Volkskrant
Als een ouder aantoonbaar een speciaal beroep heeft, waardoor het onmogelijk is om in een reguliere schoolvakantie weg te gaan, kan extra verlof worden verleend, maximaal één keer per schooljaar. Dit vakantieverlof wordt slechts verleend na overlegging van een werkgeversverklaring, waaruit blijkt dat u verplicht bent uw vakantie op te nemen buiten de officiële schoolvakanties.

In uitzonderlijke gevallen kan een leerplichtig kind een extra vrije dag krijgen. Bijvoorbeeld in het geval van een verhuizing, wettelijke verplichtingen, verplichtingen uit een geloofsovertuiging (één dag), een huwelijk of viering van een huwelijksjubileum van naaste familieleden (12 1/2, 25, 40, 50, 60 jaar), ambtsjubileum van ouders of grootouders (25, 40 of 50 jaar), ernstige ziekte of overlijden van naaste familieleden of overmacht.

Wij verzoeken u zo vroeg mogelijk een schriftelijke verlofaanvraag bij de directie in te dienen. U kunt het formulier niet digitaal invullen, omdat er een handtekening op moet staan. De toe- of afwijzing gebeurt schriftelijk.

Verlof tot 10 dagen moet worden aangevraagd bij de directie van de school. Verlof van meer dan 10 dagen moet worden aangevraagd bij de leerplichtambtenaar. Bij plotselinge situaties kan achteraf de verantwoording worden afgelegd bij respectievelijk de directie of de leerplichtambtenaar. Bewaar altijd de bewijsstukken.

De school is verplicht zich aan bovenstaande regels te houden. De school wordt hierin door de afdeling Leerplicht gecontroleerd.

Formulieren voor het aanvragen van verlof kunt het u via de link hieronder downloaden: 

Aanvraagformulier verlof (minder dan 10 dagen).pdf
Aanvraagformulier verlof (meer dan 10 dagen).pdf

Het ingevulde aanvraagformulier kunt u inleveren bij de directie op school of mailen naar: directie@albertschweitzer.net
  


Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT