Passend onderwijs

In het algemeen

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De regering wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de buurt kunnen gaan. Alle scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat scholen er voor moeten zorgen dat elk kind een passende onderwijsplek krijgt, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Veelal zal dit op de school zijn waar het kind al zit of aangemeld wordt (bij een nieuwe leerling). Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een andere school die de gewenste ondersteuning wel kan bieden. Dit kan ook een school voor speciaal basisonderwijs zijn. De mogelijkheid dat een kind voor de beste ondersteuning een passende plek vindt op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal (cluster) onderwijs blijft bestaan. De indicatieprocedures en het hele proces dat daarvoor nodig is vindt plaats onder begeleiding van en in samenwerking met onze intern begeleider en de schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam. Om het bovenstaande mogelijk te mkaen werken de basisscholen nauw samen. Deze samenwerking vindt plaats in een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Ouder(s)/verzorger(s) worden hier nauw bij betrokken. Wij zijn als school verbonden aan PPO Rotterdam.

Passend onderwijs op school

Wanneer een kind op school wordt aangemeld, zal de school zoveel als mogelijk proberen een passende onderwijsplek te bieden. Alle scholen moeten aan de door het Samenwerkingsverband vastgestelde basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een Schoolondersteuningsprofiel. 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Iedere school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te maken. Dit profiel beschrijft welke onderwijsondersteuning de school wel en niet kan bieden. Als ouder(s)/verzorger(s) vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze via het ondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van wat een school kan bieden. Ons gecomprimeerde schoolondersteuningsprofiel is hier in te zien en te vinden onder het kopje downloads op onze website.

Meer informatie over Passend Onderwijs, onze aanmeldprocedure en zorgplicht leest u in onze Schoolgids 2023-2024.