Leerplicht, verlof en verzuim

De leerplichtwet voorziet niet in de mogelijkheid van snipperdagen. De school stelt de vakantiedagen ruim van tevoren vast, zodat ouders in deze periode hun gezinsvakantie kunnen plannen. Alleen in uitzonderlijke situaties kunnen ouders extra verlof aanvragen voor hun kind(eren), met een maximum van 10 dagen. Gedurende de eerste twee weken na de zomervakantie kan nooit extra verlof worden verleend.

In specifieke gevallen kan een leerplichtig kind een extra vrije dag krijgen, bijvoorbeeld bij een verhuizing, wettelijke verplichtingen, verplichtingen vanuit een geloofsovertuiging (één dag), een huwelijk of jubileum van naaste familieleden (12 1/2, 25, 40, 50, 60 jaar), ambtsjubileum van ouders of grootouders (25, 40 of 50 jaar), ernstige ziekte of overlijden van naaste familieleden, of overmacht.

We verzoeken u vriendelijk om zo vroeg mogelijk een schriftelijke verlofaanvraag in te dienen bij de directie. Het formulier kan niet digitaal worden ingevuld omdat een handtekening vereist is. De beslissing over toekenning of afwijzing wordt schriftelijk meegedeeld.

Verlof tot 10 dagen moet worden aangevraagd bij de directie van het Kindcentrum. Verlof van meer dan 10 dagen moet worden aangevraagd bij de leerplichtambtenaar. In geval van plotselinge situaties kan achteraf verantwoording worden afgelegd bij respectievelijk de directie of de leerplichtambtenaar. Bewaar altijd de bewijsstukken.

De school is verplicht zich aan bovenstaande regels te houden en wordt hierop gecontroleerd door de afdeling Leerplicht.

Verlofformulier

Formulieren voor het aanvragen van verlof zijn verkrijgbaar bij de receptie op de locatie Jan Steenstraat, of u kunt het formulier hieronder downloaden.
Aanvraagformulier verlof (minder dan 10 dagen)
Aanvraagformulier verlof (meer dan 10 dagen)

Voor het aanvragen van verlof voor het Suikerfeest en/of Offerfeest kunt u het speciale verlofformulier invullen.
Aanvraagformulier verlof Suikerfeest en/of Offerfeest

Te laat komen

Het is belangrijk dat ieder kind op tijd aanwezig is, zodat de lessenop tijd kunnen beginnen. Te laat komen valt onder ongeoorloofd verzuim. Wij zijn verplicht om gevallen van te laat komen, evenals ander ongeoorloofd verzuim, door te geven aan de dienst Leerplicht.

  • Bij 3 keer te laat wordt u door de leerkracht geattendeerd.
  • Bij 6 keer te laat zal de leerkracht contact met u opnemen om de reden van het te laat komen te bespreken.
  • Bij 9 keer te laat stuurt de directie een e-mail naar ouders/verzorgers met de mededeling dat aanhoudend te laat komen kan leiden tot een melding bij Leerplicht.
  • Bij 12 keer te laat wordt het verzuim gemeld bij Leerplicht en ontvangt u daarover een e-mail van de directie.