Binnen onze school werken wij samen met diverse samenwerkingspartners.
 

Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO)

Onze school is aangesloten bij Primair Passend Onderwijs Rotterdam.

PPO Rotterdam
Postbus 22171
3033 DD Rotterdam
T 010-3031400
E info@pporotterdam.nl
Website PPO Rotterdam

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen en jongeren terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (dokters)assistenten, (ortho)pedagogen en andere deskundigen kunnen advies en ondersteuning bieden om er samen met de ouders voor te zorgen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. Zij zoeken waar nodig een juiste deskundige binnen hun netwerk. Gesprekken met de jeugdverpleegkundige of -arts zijn vertrouwelijk. De manieren hoe u het CJG kan bereiken vindt u via hun website.

School Maatschappelijk Werk Rijnmond (SMWR)

Wij werken samen met School Maatschappelijk Werk Rijnmond.
De vijf principers van SMWR:

  • Het kind staat centraal
  • Wij zijn er voor ouders en school
  • Onze inzet is preventief, laagdrempelig en kortdurend
  • De kracht van groepsgericht werken
  • Wij zijn er om school te ontzorgen


De schoolmaatschappelijk werker is er vanaf het eerste signaal dat er iets mis is, tot aan eventuele gespecialiseerde zorg. Zij onderzoekt wat de hulpvraag is, op welke domeinen er problemen zijn en wat er nodig is om aan de hulpvraag te werken. Op basis hiervan adviseert zij en vanaf dat moment deelt zij de verantwoordelijkheid voor het probleem met ouders, leerkrachten, intern begeleiders en eventuele hulpverleners. De schoolmaatschappelijk werker behandelt niet, maar houdt een vinger aan de pols en blijft betrokken. Zij is degene die de juiste lijntjes kan leggen op het juiste moment en daardoor kan zorgen voor een gezamenlijke oplossing.

De schoolmaatschappelijk werker biedt ouders en leerkrachten vernieuwde inzichten en handvatten om professioneler en vaardiger om te gaan met kinderen in verschillende situaties. Dit doet zij middels adviezen, het geven van themabijeenkomsten en het tonen van voorbeeldgedrag.

Onze vaste schoolcontactpersoon is Susan Koole
Haar vaste werkdagen bij ons op school zijn: maandag, dinsdag en donderdag.
T 06-29218189 / 010-3039045
E susan.koole@smwr-rijnmond.nl
Website SMWR

Filmpje uitleg School Maatschappelijk Werk Rijnmond

Auris


Auris begeleidt kinderen met ernstige spraak-, taal- of gehoorproblemen.
Meer informatie vindt u via hun website.

Logopedie

Bij jonge kinderen houden wij de taal- en spraakontwikkeling goed in de gaten. Mochten wij daartoe aanleiding zien, dan nemen wij contact met de ouders op en vragen uw kind te laten onderzoeken en eventueel te laten behandelen door een hierin gespecialiseerde logopedist. Het kan dan gaan om spraakproblemen als slissen en stotteren, maar ook om een taalontwikkelingsprobleem.

Op ons Kindcentrum zijn er logopedisten vanuit logopediepraktijk Heijblom op woensdag en donderdag aanwezig op onze locatie Jan Steenstraat:

  • Brigit Berendsen (woensdag)
  • Lotte Heijblom (donderdag)

Logopediepraktijk Heijblom is in 2011 opgericht door Lotte Heijblom en heeft vestigingen in Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek, Rotterdam-Overschie en Crooswijk. In onze praktijk onderzoeken en/of behandelen wij kinderen en volwassenen met logopedische klachten zoals; afwijkende mondgewoonten, spraak- en taalproblemen, meertaligheid, problemen met de auditieve vaardigheden, adem en stemproblemen, gehoor- en slikproblemen.

Onze werkwijze is persoonlijk en positief. Elk mens is tenslotte uniek en elk lichaam is anders. Op basis van onze ervaring en expertise, ontwikkelen wij behandelplannen die effectief en doeltreffend zijn. De wensen en behoeften van onz

De cliënten staan hierbij centraal. In een veilig en optimistisch behandelklimaat, moedigen we onze cliënten aan zichzelf te ontwikkelen en op speelse wijze resultaten te behalen.

T 06-29235525
E info@logopediepraktijkheijblom.nl
Website Logopediepraktijk Heijblom

Fysiotherapie

Gedurende de hele schoolperiode screenen wij de motorische ontwikkeling van kinderen. Mocht het resultaat van de screening daartoe aanleiding geven, dan vragen wij om uw kind uitgebreider te laten onderzoeken en eventueel te laten behandelen door een hierin gespecialiseerde fysiotherapeut.


Op ons Kindcentrum werken wij samen met de Praktijk voor kinderfysiotherapie Charité & van Dekken. 

Onze vaste schoolcontactpersoon is Sophieke Charité.
Haar vaste werkdagen bij ons op school zijn: woensdag en vrijdag.
T 010-7859393
E info@kf-overschie.nl

Website Kinderfysiotherapie

Info praktijk voor kinderfysiotherapie.pdf

Motorisch Remedial Teaching (MRT)

Op onze school hebben wij een gediplomeerd MRT-er. MRT (Motorisch Remedial Teaching) kan worden gedefinieerd als het verlenen van extra onderwijshulp op het gebied van bewegingsonderwijs (grove motoriek) en schrijfonderwijs (fijne motoriek). Hierbij wordt gericht op het bewegingsgedrag van het kind. Als de vakdocent bewegingsonderwijs signaleert dat een kind moeite heeft met de grove motoriek, wordt er afgestemd met de MRT-er. Samen bekijken zij wat het kind nodig heeft om de grove motoriek positief te ontwikkelen.

Als de leerkracht signaleert dat een kind moeite heeft met de fijne motoriek, bespreekt de leerkracht dit met de intern begeleider. De intern begeleider bekijkt of een kleine aanpassing nodig is of dat het advies is om naar MRT of fysiotherapie door te verwijzen om de fijne motorische ontwikkeling positief te beïnvloeden.

Indien het kind wordt doorverwezen naar de MRT, zal de MRT-er eerst een screening afnemen om vervolgens (indien nodig) individueel of in groepjes (max. 8 kinderen) een periode aan de slag te gaan met MRT-lessen. Voor de grove motoriek zijn dit extra lessen bewegingsonderwijs met als doel de motoriek te verbeteren. Denk hierbij aan evenwicht, kracht en coördinatie.

Voor de fijne motoriek worden er extra bijeenkomsten georganiseerd met de MRT-er om meer aandacht te besteden aan handengym/fijne motoriek. De kinderen krijgen bij beide activiteiten elke week oefeningen mee naar huis om ook thuis te oefenen.

Naast het motorisch vooruitgaan door de MRT is het ook een groot doel dat de kinderen meer plezier krijgen in bewegen en daardoor meer zelfvertrouwen ontwikkelen!

Onze MRT-er is Maaike van der Zanden.

Meedoen in Rotterdam

Meedoen in Rotterdam helpt Rotterdamse kinderen van 4 tot 18 jaar van ouders die een inkomen hebben van maximaal 1600,- netto voor alleenstaande ouders en € 1800,- voor twee-ouder gezinnen. Ook gezinnen met een hoger inkomen die zijn toegelaten tot een schuldsaneringstraject van de Kredietbank kunnen een aanvraag indienen. Meer informatie leest u hier.

Bij ons op school zijn twee 'Meerkrachten' die u hierbij kunnen helpen: Maaike van der Zanden en Erik Bastiaansen.