Klachtenregeling

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in het Kindcentrum of de Kinderopvang zullen in onderling overleg tussen ouders, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de behandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een klacht worden ingediend bij de bovenschools directeur van de school of de landelijke klachtencommissie.
Ook kan men, met name bij privacygevoelige zaken, in contact treden met de vertrouwenspersoon van het schoolbestuur. De bovenschools directeur, de landelijke klachtencommissie en de vertrouwenspersoon zullen altijd eerst nagaan of getracht is de klacht op Kindcentrum-niveau op te lossen. Als dat niet het geval is, kan eerst voor die weg worden gekozen. Het verdient aanbeveling een klacht eerst in te dienen bij de bovenschools directeur. De afhandeling van een ingediende klacht bij de klachtencommissie duurt minimaal 3 maanden.

Indiening van de klacht bij de bovenschools directeur neemt niet weg dat, indien men van mening is dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, alsnog de klacht kan worden ingediend bij de landelijke klachtencommissie. Het indienen van klachten en de wijze van afhandeling daarvan zijn aan regels gebonden. Deze regels zijn vastgelegd in de klachtenregelingen van ons schoolbestuur, de RVKO. De RVKO kent drie klachtenregelingen, te weten:

  1. De algemene klachtenregeling voor de basisscholen.
  2. De algemene klachtenregeling voor de kinderopvang (RVKO en SKPR).
  3. De (klachten)regeling voor (een vermoeden van) seksueel misbruik en of (een vermoeden van) seksuele intimidatie in de basisscholen en de kinderopvang.

​De klachtenregelingen zijn te verkrijgen via de directie of de contactpersoon van de school. Onze schoolcontactpersoon is Naima ait Haddou. De directie en de contactpersoon van de school beschikken ook over de contactgegevens van de bovenschools directeur en de vertrouwenspersoon.