Informatie en communicatie

Social Schools

Op onze school gebruiken wij Social schools (app) voor de communicatie met ouders. U kunt via deze Social Schools app:

  • Ziek- en/of absentiemelding doorgeven (u vult dan altijd de toelichting in).
  • De jaarplanning/agenda m.b.t. activiteiten van de groep en/of school inzien.
  • Inschrijven voor de MijnRapportfolio gesprekken.
  • Een bericht sturen naar de leerkracht(en), intern begeleider en/of directie.
  • Berichten en foto’s vanuit de groep van uw kind ontvangen.
  • Berichten vanuit school, zoals de wekelijkse Ouderinfo, ontvangen.

Ouders wordt bij de inschrijving van hun kind gevraagd om toestemming te geven, dan wel bezwaar te maken tegen het gebruik van foto's van hun kind(eren) in de beveiligde Social schools omgeving.

MijnRapportfolio

Op onze school werken wij in groep 1 t/m 8 met MijnRapportfolio. MijnRapportfolio is een combinatie van een digitaal rapport en een digitaal portfolio. Het geeft een totaalbeeld van de ontwikkeling van het kind. Kinderen worden betrokken bij hun eigen ontwikkeling en ouders kunnen de ontwikkeling altijd volgen.De eerste contactmomenten

Indien u kennis wilt maken met onze school dan kunt u zich aanmelden voor het bijwonen van één van onze centrale rondleidingen. Iedere maand wordt er een rondleiding onder schooltijd georganiseerd. We nemen u dan mee in het verhaal van onze school, u heeft de mogelijkheid tot het stellen van uw vragen en u kunt zelf ervaren hoe de school in bedrijf is. U kunt zich aanmelden voor een rondleiding via onze website


Andere contactmomenten

Om de ouderbetrokkenheid te optimaliseren, zijn er een aantal vaste contactmomenten ingepland met ouders zodra uw kind is gestart bij ons op school.

  • Binnen een maand in de nieuwe groep vindt een kennismakingsgesprek plaats tussen de (nieuwe) groepsleerkracht en de ouders. Voor 4-jarigen gebeurt dit met behulp van een z.g. instapvragenlijst die door de ouders van tevoren wordt ingevuld.
  • Naast het kennismakingsgesprek worden kinderen en ouders uitgenodigd om in een MijnRapportfolio-gesprek met de groepsleerkracht de voortgang te bespreken. Voor alle groepen is dit twee keer per jaar. Moeten er zaken besproken worden waarvoor 10 minuten tekort blijken te zijn, dan wordt een vervolgafspraak gemaakt.
  • Mochten er zich leer- en ontwikkelingsproblemen voordoen bij één van de kinderen dan worden ouders daar zo vroeg mogelijk over geïnformeerd. Zowel de groepsleerkracht als de intern begeleider kan hier het initiatief in nemen. Er blijft regelmatig overleg zolang de problemen aanhouden. Als wij advisering van externen vragen, wordt expliciet gevraagd om (schriftelijke) toestemming van ouders.

​Informatieavonden en Ouderbijeenkomsten

Op onze school worden er jaarlijks een aantal informatieavonden en ouderbijeenkomsten georganiseerd. Deze informatieavonden en ouderbijeenkomsten vindt u in de jaarkalender op onze website en op Social Schools.