Klachtenregeling - OBS de Ploeg Laren NH 

Informatie klachtenregeling

Hoe goed wij het ook proberen te doen, in elke organisatie, dus ook in onze school, kunnen fouten gemaakt worden. Als er een probleem of klacht is, stellen wij het op prijs als u in een vroegtijdig stadium hierover komt praten. 
Wij proberen altijd in alle openheid eruit te komen. Dit betekent, dat we een gesprek met alle betrokkenen aangaan, waarbij zoveel mogelijk alle kanten van de zaak belicht worden. We vinden het belangrijk dat we de kinderen buiten de meningsverschillen van de volwassenen houden.

Mocht u een probleem of klacht hebben, dan is de procedure als volgt:
  • Allereerst neemt u contact op met de betreffende leerkracht.
    Betreft het een zaak van de schoolorganisatie in het algemeen, dan kunt u het beste meteen met de directie contact opnemen.
  • Wanneer het overleg met de leerkracht naar uw mening niet leidt tot opheldering/oplossing van het probleem, dan kunt u de kwestie voorleggen aan de directie.
    De directie zal zich in eerste instantie bemiddelend opstellen en daarbij hoor en wederhoor toepassen. Onze ervaring is, dat het in vrijwel alle gevallen lukt, problemen op deze manier op te lossen.
  • Mochten we er samen niet tot uw tevredenheid uitkomen, dan kan u in contact treden met een vertrouwenspersoon van ons bestuur. Dat kan via de contactpersoon binnen de school, of door rechtstreeks contact op te nemen. De naam van het contactpersoon binnen de school: Daphne de Leeuw.

Informatie klachtenregeling vanuit de RVKO

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school of de kinderopvang zullen in onderling overleg tussen ouders, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de behandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een klacht worden ingediend bij de bovenschools directeur van de school of de landelijke klachtencommissie. Ook kan men, met name bij privacygevoelige zaken, in contact treden met de vertrouwenspersoon van het schoolbestuur. De bovenschools directeur, de landelijke klachtencommissie en de vertrouwenspersoon zullen altijd eerst nagaan of getracht is de klacht op schoolniveau op te lossen. Als dat niet het geval is, kan eerst voor die weg worden gekozen. Het verdient aanbeveling een klacht eerst in te dienen bij de bovenschools directeur. De afhandeling van een ingediende klacht bij de klachtencommissie duurt minimaal 3 maanden.

Indiening van de klacht bij de bovenschools directeur neemt niet weg dat, indien men van mening is dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, alsnog de klacht kan worden ingediend bij de landelijke klachtencommissie. Het indienen van klachten en de wijze van afhandeling daarvan zijn aan regels gebonden. Deze regels zijn vastgelegd in de klachtenregelingen van ons schoolbestuur, de RVKO. De RVKO kent drie klachtenregelingen, te weten:

a. De algemene klachtenregeling voor de basisscholen.
b. De algemene klachtenregeling voor de kinderopvang (RVKO en SKPR).
c. De (klachten)regeling voor (een vermoeden van) seksueel misbruik en of
   (een vermoeden van) seksuele intimidatie in de basisscholen en de
    kinderopvang.

De klachtenregelingen zijn te verkrijgen via de directie of de contactpersoon van de school. De directie en de contactpersoon van de school beschikken ook over de contactgegevens van de bovenschools directeur en de vertrouwenspersoon. De klachtenregelingen zijn tevens te vinden op de website van het schoolbestuur: https://www.rvko.nl/Portals/1579/docs/klachtenregeling%20basisscholen%2005-12-2019.pdf?ver=2019-12-05-131410-193

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT