Aanmelden voor ons onderwijs

Instroom groep 1

Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basissschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. U kunt ook dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam.Eerst kennismaken
Wordt uw kind nog 4 jaar en bent u zich aan het oriënteren op een basisschool? U bent van harte welkom voor een rondleiding op ons Kindcentrum! Iedere maand wordt er een centrale rondleiding gegeven. U kunt zich aanmelden voor één van de centrale rondleidingen via deze link.
 

Data Centrale Rondleiding in schooljaar 2023-2024:

Maandag 28 augustus 2023
Woensdag 27 september 2023
Dinsdag 31 oktober 2023
Donderdag 30 november 2023
Woensdag 10 januari 2024
Maandag 12 februari 2024
Dinsdag 19 maart 2024
Donderdag 18 april 2024
Maandag 27 mei 2024
Woensdag 26 juni 2024

Het tijdstip van de rondleiding is van 09.00 tot ongeveer 10.00 uur.
 

Aanmelden 

Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons na afloop van de Centrale rondleiding een aanmeldformulier, waar u vragen beantwoordt over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP vinden bij de downloads op onze website.

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.
 

Zorgplicht

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact op willen nemen.

Wij hebben geen zorgplicht:

  • Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website hebben aangegeven dat we vol zitten.
  • Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Op onze school is dat de katholieke identiteit en inclusiviteit.

 

 

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wilt delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.
 

Wendagen

Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind vanaf 3 jaar en 10 maanden maximaal 5 dagen bij ons op school komen wennen. De intern begeleider neemt ongeveer 4 weken voordat uw kind start contact met u op om met u afspraken te maken over de wendagen.

Er zijn wel eens ouders die vragen of hun kind eerder dan de vierde verjaardag mag beginnen, bijvoorbeeld omdat het kind de peuterspeelzaal ontgroeid is of omdat alle vriendjes en vriendinnetjes naar de basisschool zijn gegaan. We kunnen hierin niet toestemmen, mede omdat deze leerlingen niet onder onze verzekering vallen.

 

Informatie aanmelden zij-instroom

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.

Wachtlijst

Indien een groep vol is kunt u uw kind op onze wachtlijst laten plaatsen. Indien er ruimte in de groep komt, bijvoorbeeld door verhuizing, dan zullen wij contact met u opnemen. Het plaatsen van kinderen vanuit de wachtlijst gaat op volgorde van aanmelding, waarbij broertjes en/of zusjes van reeds geplaatste leerlingen op onze school voorrang krijgen. Bij zij-instroom zal er altijd eerst onderzocht worden of onze school op dat moment (nog steeds) de passende plek is voor uw kind.

Wettelijk gezag

Indien beide ouders wettelijk gezag hebben over het kind, wordt het aanmeldformulier door beide ouders ingevuld en ondertekend. Indien er sprake is dat één ouder wettelijk gezag heeft, dan dient u aan ons een kopie van het gezagsregister te overleggen. 

 

Mogelijkheden plaatsing zij-instroom

Op dit moment kunnen wij geen nieuwe leerlingen meer plaatsen in groep 2, 3, 4 en 7 (deze groepen zijn vol). Voor alle andere leerjaren (groep 5, 6 en 8) is het mogelijk om te onderzoeken of wij uw kind een passende onderwijsplek kunnen bieden op onze school.