rvko
 • Hoe gaat de Albert Schweitzerschool om met pestgedrag?
  Om te beginnen leggen we de nadruk op een positieve manier van met elkaar omgaan. We maken in alle groepen afspraken maken over hoe we wél met elkaar omgaan. Daarnaast zitten wij momenteel in een traject van 'The Leader in Me' (TLiM) vanuit CPS. Wij hopen door dit gedachtegoed te implenteren in onze school, onze kinderen de juiste tools mee te geven voor de maatschappij van morgen. Meer informatie over TLiM vindt u hier.
  Pestgedrag wordt meteen aangepakt. Voor de signalering van pestgedrag zijn wij vaak afhankelijk van de ouders: het gebeurt meestal zó, dat een leerkracht het niet kan zien. Gepeste kinderen durven vaak ook niet zelf naar een leerkracht te stappen.

   
 • Zijn er op de Albert Schweitzerschool ook kinderen die niet meedoen met de CITO eindtoets? 
  Nee. Alle kinderen doen mee, maar niet iedereen maakt dezelfde toets of doet het op dezelfde manier. Voor kinderen met een dyslexieverklaring is de toets in gesproken of vergrote versie verkrijgbaar, Voor kinderen voor wie de gewone toets te moeilijk is, is er de niveautoets. Deze wordt digitaal gemaakt. Uit pedagogische overwegingen vinden we het vervelend kinderen uit te sluiten van een zo belangrijke gebeurtenis. Maar, ook uit pedagogische overwegingen, vinden wij het niet goed voor kinderen om 3 dagen lang te moeten werken aan een toets die echt te moeilijk is. We merken dat de kinderen dit ook erg plezierig vinden.
   
 • Waarom is er op de Albert Schweitzerschool geen remedial teaching?
  20 jaar geleden was remedial teaching (extra hulp buiten de eigen groep) een soort toverwoord: daarmee zouden de leerproblemen opgelost worden. Intussen hebben we met zijn allen in het onderwijs gemerkt, dat hulp buiten de groep lang niet altijd effectief is. Hier is natuurlijk ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.
   
 • Hoe ziet de extra hulp er dan wel uit?
  Wij richten onze inspanningen nu voornamelijk op extra hulp in de eigen groep, door de eigen leerkracht. Gebleken is, dat dit het meeste resultaat oplevert. Onze manier van lesgeven is daarop ingesteld: een wat kortere instructie, waarna de meeste kinderen aan het werk kunnen en een verlengde instructie voor de kinderen die dat nodig hebben.
   
 • Is het leerkrachtentekort zover opgelost dat er nu weer vervangers zijn als een leerkracht ziek is?
  Nee, helaas niet.  Als er een leerkracht ziek is of om een andere reden afwezig, dan moeten wij dit intern oplossen. 
  De directieleden hebben zoveel andere taken, dat zij geen groepen over kunnen nemen. Zouden zij dit wel doen, dan gaat dit ten koste van de hele school. Daarom gebeurt dit alleen in uiterste nood. De mensen die in de leerlingzorg werken, nemen wel eens een groep over, maar niet altijd: dat zou de leerlingzorg teveel doen afkalven.
  Dit betekent, dat we, bij afwezigheid van een leerkracht, de kinderen meestal over andere groepen moeten verdelen. Daar hebben we afspraken over, zodat de kinderen steeds bij een vaste leerkracht terecht komen. De kleuters en groep 3 worden verdeeld over de kleutergroepen, de groepen 4 t/m 8 over de groepen 3 t/m 8.
  We hebben met het team de afspraak gemaakt, dat er niet meer dan 2 dagen in een week een groep verdeeld wordt. Dit omdat kinderen uit een andere groep erbij krijgen, toch altijd extra onrust in de eigen groep betekent.
  Uiteindelijk zou het kunnen voorkomen, dat we een groep een dag thuis moeten laten blijven. Dit is de allerlaatste mogelijkheid en is de laatste jaren gelukkig niet gebeurd. Natuurlijk zullen we u dit altijd van tevoren laten weten en is er voor kinderen die absoluut niet thuis kunnen blijven, een opvangmogelijkheid op school.
 
 • Staan de directieleden ook wel eens voor de klas?
  Nee, vrijwel nooit. Dit zou te veel ten koste gaan van hun andere taken en daarmee van het  functioneren van de totale organisatie.
   
 • Draait de klassenassistent wel eens zelfstandig een groep?
  Nee. Zij assisteert de leerkrachten bij hun werkzaamheden, maar werkt niet zelfstandig met een klas.
   
 • Voor welke diploma's leidt het schoolzwemmen op? Heeft de les wel zin als kinderen al meerdere diploma's hebben?
  De zwemles is een onderdeel van het totale programma dat we aanbieden in de groepen 3 en 4, en wel als een les lichamelijke opvoeding. Er worden meerdere vaardigheden aangeleerd, en daarnaast is er een aantal maal de gelegenheid tot het behalen van een A-, B- of C-diploma.
   
 • Wanneer is het diplomazwemmen?
  Tijdens de gewone les. U krijgt via uw kind te horen of uw kind voor een diploma op zal gaan. Ouders worden in de gelegenheid gesteld te komen kijken.
   
 • Mag er op het plein gerookt worden?
  Nee. Het plein is onderdeel van het schoolterrein en daarmee een rookvrij gebied.
   
 • Hebben de kinderen gymspullen nodig? En kunnen ze die op school bewaren?
  Alle kinderen hebben gymschoenen (geen zwarte zolen) nodig, dus ook de groepen 1/2. Vanaf groep 3 hebben de kinderen gymkleding nodig: een shirtje en broekje of een gympakje. Vanaf groep 3 hebben de kinderen de gymspullen alleen bij zich op de dagen dat zij gymles hebben. De gymschoenen van kleuters blijven op school, aangezien zij vrijwel dagelijks gymmen.
   
 • Wat voor schoolspulletjes moeten de kinderen meenemen?
  Groepen 7 en 8: een eenvoudige agenda.
  Een etui.
  De kinderen krijgen in groep 4 een vulpen. Deze pen gaat mee naar de volgende groepen. Mocht de pen door onzorgvuldigheid van het kind voortijdig stuk gaan, dan kunt u voor uw kind op de administratie een nieuwe pen kopen. Een vulpen uit de winkel mag natuurlijk ook, als deze maar een verantwoorde pengreep heeft. De vullingen waar wij over beschikken, passen overigens niet in alle pennen. Heeft uw kind een pen waar onze standaardvullingen niet in passen, dan dient hij/zij zelf vullingen mee te nemen.
  Alle andere schoolspulletjes zijn leuk, maar niet strikt noodzakelijk. De kinderen hebben in hun laatje niet onbeperkt ruimte voor mappen, tekendozen enz.
© 2012 ALBERTSCHWEITZERSCHOOL   |   DISCLAIMER   |   CONTACT   |   FACEBOOK