rvko

Partnerschap met ouders

We streven naar een optimale betrokkenheid van de ouders en verzorgers bij het ontwikkelingsproces van hun kinderen. Wij zien de ouders / verzorgers en de school als partners in de opvoeding en het onderwijsproces en gaan er vanuit dat ouders en leerkrachten de verantwoordelijkheid voor het opvoeden van de kinderen delen. Deze betrokkenheid kan op verschillende manieren ingevuld worden: organisatorisch, democratisch, pedagogisch en didactisch. Dit wordt in detail beschreven in het ouderbeleid in hoofdstuk. Een goed contact is daarom van belang. Wij proberen een open sfeer te scheppen, waarin ouders zich ook buiten de reguliere contactmomenten altijd welkom weten.

 

 

Aspecten van ouderbetrokkenheid

Wij hebben onze doelstellingen met ouderbetrokkenheid onderverdeeld in een viertal categorieën:

De organisatorische doelstelling: Het optimaliseren van het reilen en zeilen van onze school mede door de inbreng van ouders. We zijn al heel tevreden met het huidige niveau maar kunnen altijd extra hulp gebruiken. Denk daarbij aan assistentie bij feesten en activiteiten, hulp bij klussen (raamschilderingen, repareren van materialen) en vervoer en begeleiding bij educatieve uitstapjes.

De democratische doelstelling: Het informeel en formeel meedenken en meebeslissen van ouders met onze school. De MR is daarvoor het formele orgaan. Via ouderavonden en door individuele gesprekken met ouders willen we ook informeel op de hoogte blijven van de mening van de ouders en deze mening meenemen in het beleid.

   

 

De pedagogische doelstelling: We streven naar een optimale afstemming tussen ouders en school van het opvoedend denken en handelen. Het is belangrijk dat wij van elkaars benadering van kinderen op de hoogte zijn.

De didactische doelstelling: We streven naar een optimale inzet van ouders bij het onderwijsinhoudelijk proces. Daarbij kan gedacht worden aan ondersteunende activiteiten thuis, maar ook op school kunnen ouders een actieve rol spelen. Voorbeelden zijn: de leesouders, ouders die iets vertellen over hun werk, ouders die echt lesgeven aan een groepje kinderen, etc.

 

Medewerker ouderbetrokkenheid

Binnen onze school is Naima ait Haddou als medewerker ouderbetrokkenheid werkzaam. Haar taak is om op alle aspecten de ouderbetrokkenheid verder te optimaliseren. Zij organiseert daartoe themabijeenkomsten voor ouders. De onderwerpen worden door haar in samenspraak met het team en/of met de ouders bepaald. Het gaat daarbij om zaken die met onderwijs of opvoeding te maken hebben.

De medewerker ouderbetrokkenheid organiseert en geeft soms ook cursussen voor ouders gericht op het verbeteren van vaardigheden, die van belang zijn voor de opvoeding en het onderwijs aan het kind.

   
     
     
© 2012 ALBERTSCHWEITZERSCHOOL   |   DISCLAIMER   |   CONTACT   |   FACEBOOK