rvko

 

Onze slogan: 'De Albert Schweitzerschool, waar jij en ik samen groeien'

Het is onze missie een waardevolle rol te spelen in de totale ontwikkeling van uw kinderen / onze leerlingen naar volwaardig deelnemers van onze maatschappij. Een ‘waardevolle rol’ geeft aan dat wij als school deze taak zien in samenspraak. In samenspraak met ouders en verzorgers die wij als de belangrijke partners zien in zowel het opvoedende als het onderwijsinhoudelijke aspect van onze taak. Maar ook in samenspraak met de leerling zelf, want die moet gaandeweg de basisschool meer en meer verantwoordelijk worden voor zijn eigen ontwikkeling. In een goede balans willen we sturen, begeleiden, corrigeren en ontwikkelingsruimte geven. Met aandacht voor cognitieve, creatieve, muzikale en motorische aspecten streven we naar een totale ontwikkeling. Door een veelzijdig onderwijsprogramma met verrassende elementen hopen we de talenten en interesses van de leerlingen te ontdekken. Deze zijn fundamenteel voor het zelfvertrouwen, stimuleren de intrinsieke motivatie en bevorderen de resultaten.

.

   
   

 

Regulier, klassikaal onderwijs is ons uitgangspunt. Binnen dat klassikale onderwijs wordt (flink) gedifferentieerd. Er zijn altijd kinderen die méér of minder dan de basisstof aankunnen. Differentiëren kan in instructielengte: na een korte instructie kunnen sommige kinderen aan het werk. Na de instructie voor de rest van de groep, krijgen kinderen die veel moeite hebben met de stof, extra, ofwel verlengde instructie.
Differentiëren kan ook in verwerking: Niet alle kinderen maken altijd alle opdrachten.
Voor kinderen die dit aankunnen, wordt de basisstof regelmatig gecomprimeerd, waarna zij extra, meer uitdagende opdrachten krijgen. Kinderen die moeite met de stof hebben, maken soms alleen de opdrachten die minimaal nodig zijn om de leerstof van de groep te oefenen en te gaan beheersen, een zogenaamd minimumprogramma

Omgang met elkaar/The Leader in Me (TLiM)

Belangrijk voor een goed klimaat binnen onze school is: "Hoe gaan wij met elkaar om?". Ons streven daarbij is dat we met alle betrokkenen werken aan een sfeer van geborgenheid en veiligheid, waarbinnen de leerlingen tot een optimaal leerresultaat kunnen komen. Uitgangspunt hierbij is dat iedereen zichzelf mag zijn, maar ook rekening heeft te houden met de positie van de ander binnen onze gemeenschap. Onze werkwijze is het benadrukken en aanleren van positief gedrag. Wij doen dit door als volwassenen (leerkrachten, ouders en andere volwassen betrokkenen) het goede voorbeeld te geven en door aan leerlingen te vertellen welk gedrag gewenst wordt. Voor het aanleren van sociale vaardigheden werken via het gedachtengoed van 'The Leader in Me'. Dit gedachtengoed is door CPS ontwikkeld en zult u in alle geledingen van de school terugvinden.

Een duidelijke structuur en consequent gehanteerde regels zijn ondersteunende middelen om de leerlingen het gewenste gedrag aan te leren. Dit geheel aan regels wordt uitgebreid beschreven in ons gedragsprotocol. 

Meer over ons onderwijs vindt u in onze schoolgids.

© 2012 ALBERTSCHWEITZERSCHOOL   |   DISCLAIMER   |   CONTACT   |   FACEBOOK