De medezeggenschapsraad.

De medezeggenschapsraad is een belangrijk orgaan dat één keer per 4 tot 6 weken met de directie overlegt over de gang van zaken op school. Onderwerpen die op de agenda staan zijn bijvoorbeeld de schoolbegroting, het schoolplan, de schoolgids, het vakantierooster, de huisvesting en de veiligheid. De MR kan zelf agendapunten aandragen, maar krijgt ook allerlei informatie over gebeurtenissen op school. In ieder geval jaarlijks of als het nodig is, bespreekt de MR binnen gekomen klachten. Op elke agenda staat het punt: ‘Rondje van het schoolplein’. De MR-leden kunnen tijdens dat agendapunt signalen die zij van andere ouders krijgen met de directie bespreken. Dit moet dan wel over schoolbrede onderwerpen gaan. Individuele problemen kunt u het beste direct met de leerkracht of de schoolleiding bespreken.
In de wet staat welke bevoegdheden de medezeggenschapsraad ten aanzien van al deze onderwerpen heeft. Afhankelijk van het voorstel heeft de (oudergeleding of de personeelsgeleding of de hele) medezeggenschapsraad de mogelijkheid advies uit te brengen of instemming te verlenen.
De MR bestaat uit vijf leden gekozen door het personeel van de school en vijf leden gekozen door de ouders. Elke twee jaar treedt een gedeelte van de leden af en zijn er verkiezingen. Ouders kunnen zich dan zelf verkiesbaar stellen en/of nieuwe leden kiezen.
De MR informeert de ouders via de Nieuwsbrief over haar werkzaamheden. Als u vragen hebt of zelf zaken onder de aandacht van de MR wilt brengen, kunt u contact opnemen via mr@albertschweitzer.net, of natuurlijk op het schoolplein één van de leden van de MR aanschieten. 

 

 

   

De oudergeleding van de MR.


Fatiha Atache, moeder van Maher (4a) en Sanae (1/2b)
Marion Knulst, moeder van Simon (7a)
Roelant Siekman, vader van Juliette (4a) en Emilie (6c)
Pascal van Beek, vander van Feline (4a) en Raoul (6c)
Frank Berkers, vader van Felix (7a) en Berend (5a)

Mailadres MR: mr@albertschweitzer.net

de oudergeleding van de MR.

Notulen 

Notulen 04-04-2016
Notulen 29-02-2016
Notulen 19-01-2016
Notulen 14-06-2016

Uitslag enquête PvA

Notulen 03-10-2016 

Notulen 18-04-2017

 

© 2012 ALBERTSCHWEITZERSCHOOL   |   DISCLAIMER   |   CONTACT   |   FACEBOOK